OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

V tej izjavi o varstvu osebnih podatkov vas želimo obvestiti, katere osebne podatke lahko obdelujemo, zakaj jih obdelujemo in kako zagotavljamo spoštovanje vaših pravic in zasebnosti.

Zaščita vaše zasebnosti je za nas izredno pomembna, zato pozorno preberite to obvestilo.

POMEN UPORABLJENIH IZRAZOV

 • Družba: pomeni družbo BigU akademija, d.o.o. (v nadaljevanju tudi mi, oziroma upravljavec)
 • Osebni podatek: pomeni katerokoli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je na podlagi te informacije mogoče neposredno ali posredno določiti.
 • Obdelava: pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.
 • Omejitev obdelave: pomeni označevanje shranjenih osebnih podatkov zaradi omejevanja njihove obdelave v prihodnosti.
 • Oblikovanje profilov: pomeni vsako obliko avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo ali predvidevanje uspešnosti pri delu, ekonomskega položaja, zdravja, osebnega okusa, interesov, zanesljivosti, vedenja, lokacije ali gibanja tega posameznika.
 • Zbirka: pomeni vsak strukturiran niz osebnih podatkov, ki so dostopni v skladu s posebnimi merili, niz pa je lahko centraliziran , decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi.
 • Upravljavec: pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave.
 • Obdelovalec: pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.
 • Uporabnik: pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki so mu bili osebni podatki razkriti, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne.
 • Tretja oseba: pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali telo, ki ni posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljavec, obdelovalec in osebe, ki so pooblaščene za obdelavo osebnih podatkov pod neposrednim vodstvom upravljavca ali obdelovalca;
 • Privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: pomeni vsako prostovoljno, konkretno, informirano in nedvoumno ravnanje v obliki izjave ali drugačnega jasnega aktivnega delovanja, iz katerega je mogoče sklepati na želje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero izrazi strinjanje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.
 • Kršitev varnosti osebnih podatkov: pomeni kršitev varnosti, ki povzroči nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo, nepooblaščeno razkritje ali dostop do osebnih podatkov, ki so poslani, shranjeni ali kako drugače obdelani.
 • Nadzorni organ: pomeni neodvisen javni organ, ki ga ustanovi država članica. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ Informacijski pooblaščenec.
 • Čezmejna obdelava osebnih podatkov: pomeni bodisi (1) obdelavo osebnih podatkov, ki poteka v EU v okviru dejavnosti sedežev upravljavca ali obdelovalca v več kot eni državi, kadar ima upravljavec ali obdelovalec sedež v več kot eni državi članici, bodisi (2) obdelavo osebnih podatkov, ki poteka v EU v okviru dejavnosti edinega sedeža upravljavca ali obdelovalca, vendar obdelava znatno vpliva ali bi lahko znatno vplivala na posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki, v več kot eni državi članici.
 • Pogodbeni partnerji družbe: pomeni tiste subjekte, s katerimi družba poslovno sodeluje in v sodelovanju s katerimi skupaj ali ločeno pripravi ugodnosti in posebne ponudbe bodisi svojih storitev bodisi storitev teh pogodbenih partnerjev. Tem subjektom lahko družba, na podlagi predhodne izrecne privolitve posameznika, posreduje osebne podatke za dovoljene namene trženja.

Za izraz, ki ni izrecno obrazložen v tem odstavku, se neposredno uporablja njegov pomen, kot izhaja iz GDPR in veljavnega Zakona o varstvu osebnih podatkov.

IDENTITETA IN KONTAKTNI PODATKI UPRAVLJAVCA

Za določitev namena in načina obdelave vaših osebnih podatkov, je v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679) odgovoren upravljavec:

Naziv: BIGU AKADEMIJA, izobraževanje, svetovanje in trgovina, d.o.o.

Sedež: Partizanska cesta 6, 2000 Maribor

Matična številka: 6152066000

Telefonska številka: 02/ 23 48 400

Naslov e-pošte: info@biguacademy.com

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov upravljavca je IEPRI, inštitut za e-poslovanje, regulativo in informatiko d.o.o., Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana. S pooblaščeno osebo lahko stopite v stik preko e- naslova: pooblascena.oseba@iepri.s.

ZA KATERE NAMENE IN NA KAKŠNI PRAVNI PODLAGI OBDELUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Obligacijskega zakonika za namen:

 • osebe, ki preko spletne strani naročijo knjigo: obravnava naročila in zagotovitev naročenega produkta,
 • osebe, ki se pridružijo VIP skupnosti:

Pošiljanje e-novičk Smart Money News

Radi bi, da ste finančno pismeni – finančno varni in neodvisni. Verjamemo, da vam naše novičke lahko pri tem pomagajo in vam ponudijo mnogo poslovnih idej in priložnosti.

Pošiljanje rojstnodnevnih čestitk

Ob vašem rojstnem dnevu bi vam radi izkazali pozornost in vam čestitali za osebni praznik.

Kontaktiranje v zvezi s poslovno priložnostjo

Ponujamo vam priložnost, da postanete naši sodelavci in s tem neodvisni samostojni podjetnik, ki sam odloča koliko bo delal in koliko zaslužil. Če želite postati del našega teama vas bomo kontaktirali.

Neposredno trženje

Podatke obdelujemo v skladu z naslednjimi pravnimi temelji:

Sklepanje in izvrševanje pogodb

Obdelava vaših osebnih podatkov temelji na točki (b) prvega odstavka 6. člana Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Pri osebnih podatkih, ki nam jih posredujete za namen nakupa knnjige, gre za podatke, ki so nujno potrebni za sklenitev poslovnega razmerja, ali izvrševanje posameznega pogodbeno-poslovnega odnosa. Brez posredovanih podatkov pogodbe ne moremo skleniti in kasneje izpolniti pravic in obveznosti, ki iz tega pogodbenega razmerja izhajajo. Podatke v tem primeru obdelujemo za namen izvajanja pogodbe.

Privolitev

Obdelava vaših osebnih podatkov temelji na točki (a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Vaše osebne podatke, ki nam jih posredujete preko obrazca za včlanitev v VIP skupnost obdelujemo na podlagi dane privolitve. Zato vas obveščamo tudi, da imate pravico kadar koli umakniti privolitev na način, kot je opisano spodaj med vašimi pravicami, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. V primeru, da osebnih podatkov ne posredujete ali oziroma v kolikor soglasje prekličete, upravljavec ne more izpolniti namena, za katerega se podatki zbirajo.

V kolikor bomo vaše osebne podatke nadalje obdelovati za namen, ki ni namen, za katerega smo jih zbrali, vam bomo pred dodatno obdelavo posredovali vse predpisane informacije o tem drugem namenu, skladno s 13. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov.

KATERE KATEGORIJE OSEBNIH PODATKOV OBDELUJEMO?

Da bi upravljavec osebnih podatkov dosegel namen obdelave, ki je zapisan v tej izjavi, obdeluje sledeče vrste osebnih podatkov:

 • podatki za nakup knjige: ime in priimek, elektronski naslov, naziv podjetja, država, naslov, telefonska številka,
 • podatki za včlanitev v VIP skupnost (obseg podatkov je za posamezne osebe lahko različen, saj je odvisen od namena za katerega so bili posredovani): ime in priimek, elektornski naslov, naslov prebivališča, datum rojstva, telefonska številka, spol oziroma drugi podatki, ki jih je oseba prostovoljno posredovala.

KOMU SO VAŠI PODATKI LAHKO RAZKRITI?

Če je treba doseči zgoraj omenjen namen obdelave ali če to določajo predpisi, lahko vaše osebne podatke razkrijemo fizičnim in pravnim osebam, javnim organom ali drugim organom (zunanjim uporabnikom). Ne glede na to, katerim zunanjim uporabnikom posredujemo vaše osebne podatke, bomo zagotovili le tiste podatke, ki so potrebni za dosego določenega namena obdelave.

Podatke lahko posredujemo naslednjim zunanjim uporabnikom:

 • Smart Money Solutions, d.o.o.,
 • Skupina Mori, d.o.o.

Kadar v skladu s predpisi za obdelavo vaših osebnih podatkov najamemo druge fizične ali pravne osebe, ki bodo vaše osebne podatke obdelovale izključno v našem imenu in v skladu z našimi navodili (obdelovalci), bomo najeli le tiste obdelovalce, ki lahko zagotovijo izvajanje ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov, ki izpolnjujejo zahteve Splošne uredbe o varstvu podatkov in predpisov o varstvu osebnih podatkov ter zagotavljajo ustrezno zaščito vaših pravic.

KJE SE VAŠI OSEBNI PODATKI OBDELUJEJO?

Vaši osebni podatki se obdelujejo zgolj znotraj Evropskega gospodarskega prostora (EGP).

KAKO DOLGO HRANIMO VAŠE OSEBNE PODATKE?

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage obdelave in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

Podatki, ki so potrebni za nakup knjige se lahko hranijo še 5 let od datuma plačila na podlagi splošnega zastaralnega roka iz 346. člena Obligacijskega zakonika (OZ-UPB1, Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631), davčno pomembni podatki pa 10 let po poteku leta na katero se računi nanašajo na podlagi 5. odstavka 86. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1-UPB3, Ur.l. RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15, 77/18, 59/19, 72/19 in 196/21 – ZDOsk in 3/22).

Podatki, ki jih osebe posredujejo v okviru včlanitve v VIP skupnost se lahko hranijo do do preklica soglasja s strani posameznika na podlagi tretjega odstavka 7. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta.

KAKŠNE SO VAŠE PRAVICE V ZVEZI Z OBDELAVO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV?

Kot osebo, katere osebne podatke obdelujemo, vas želimo obvestiti, da imate pod pogoji, ki jih predpisuje Splošna uredba o varstvu podatkov, naslednje pravice glede obdelave vaših osebnih podatkov:

Pravica do preklica privolitve

Privolitev v posredovanje osebnih podatkov je prostovoljna, soglasje pa lahko kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. To lahko storite na info@biguacademy.com.

Pravica dostopa oziroma seznanitve

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico dostopa do osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njim, da se seznani z obdelavo in preveri njeno zakonitost.

Pravica do popravka

Imate pravico do posodobitve vaših informacij in popravka netočnih podatkov, s čimer zagotovite, da imamo o vas vedno pravilne podatke.

Pravica do izbrisa

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

 • osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani,
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga,
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi,
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito,
 • če tako določa zakon.

Pravica do ugovora

Vedno lahko posredujete ugovor obdelavi vaših osebnih podatkov za neposredno trženje. To pomeni, da bomo v primeru vašega ugovora prenehali z nadaljnjo uporabo vaših osebnih podatkov za neposredno trženje. Prav tako imate pravico do ugovora kakršnikoli obdelavi, ki jo izvajamo glede na legitimen interes. V primeru podaje ugovora morate natančno opredeliti, čemu ugovarjate in zakaj. Nato moramo dokazati prepričljive legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, oz. pokazati, da je naša obdelava podatkov namenjena vzpostavitvi, uveljavitvi ali obrambi pravnih zahtevkov.

Pravica do omejitve

Pravico imate zahtevati začasno omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. Obdelava se lahko omeji v naslednjih primerih:

 • posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov,
 • je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov, ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe,
 • upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov,
 • je posameznik vložil ugovor v skladu z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov (21(1) GDPR), v zvezi z obdelavo podatkov, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate do pridobitve podatkov, ki ste nam jih posredovali, da bi jih uporabili drugje. Ta pravica velja samo v primerih, kadar naša obdelava vaših osebnih podatkov temelji na vašem posredovanem soglasju k obdelavi osebnih podatkov oz. kadar ste z nami podpisali pogodbo.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Če menite, da z obdelavo osebnih podatkov kršimo določila na področju varstva osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu. V Republiki Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 01 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si).

Družba BigU akademija, d.o.o. si pridružuje pravico do sprememb ali dopolnitev teh Splošnih informacij za zagotavljanje skladnosti s predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Te Splošne informacije veljajo in se uporabljajo od 1.2.2020 dalje.

BigU akademija, d.o.o.